Nasledujúce materiály slúžia ako doplnok k informáciam uverejneným na našich webových stránkach. Nie všetky informácie, ktoré sú v týchto materiáloch uverejnené sú stále platné, ale vzhľadom k tomu, že neexistujú novšie materiály, ktoré by boli tak podrobné a dostupné v slovenskom alebo českom jazyku, rozhodli sme sa ich aj naďalej zverejňovať. 

 


Adherencia k HIV liečbe

Adherencia k liečbe znamená, či užívate správne lieky, v správnej dávke, v správnom čase a správnym spôsobom.

Vydal: Gilead Sciences Slovakia s. r. o.

STIAHNUŤ!


Ako zabrániť vzniku rezistencie na HIV liečbu

Rezistencia je hlavnou príčinou zlyhania liečby: spôsobuje, že vaše lieky môžu byť menej účinné a niekedy neúčinkujú vôbec.

Vydal: Gilead Sciences Slovakia s. r. o.

STIAHNUŤ!


HIV a koinfekcia

Koinfekcia znamená, že osoba je súčasne infikovaná viac ako jednou chorobou. Častou koinfekciou u ľudí s HIV je hepatitída B, hepatitída C, tuberkulóza, syfilis a iné pohlavne prenosné ochorenia.

Vydal: Gilead Sciences Slovakia s. r. o.

STIAHNUŤ!


HIV a vaša kvalita života

Pokrok v liečbe HIV patrí medzi najväčšie úspechy modernej medicíny. Inováciami v medicíne sa myslí fakt, že skúsenosti s neznesiteľnými vedľajšími účinkami liekov má v súčasnosti menej ľudí, v porovnaní so začiatkami HIV liečby.

Vydal: Gilead Sciences Slovakia s. r. o.

STIAHNUŤ!


Testy a monitorovanie vírusu HIV

Krvné testy hrajú dôležitú úlohu pri kontrole (monitoringu) HIV infekcie.

Vydal: Gilead Sciences Slovakia s. r. o.

STIAHNUŤ!


Úvod do kombinovanej liečby

Publikácia Úvod do kombinovanej liečby vás prevedie zásadami a pravidlami kombinovanej liečby HIV infekcie. Uvádza aj príklady liekov, ktoré sa môžu pri kombinovanej liečbe použiť.

Vydal: HIV I-Base, 2009

STIAHNUŤ!


Pozitívny život, alebo ako žiť s vírusom a vierou

Brožúra Pozitívny život, alebo ako žiť s vírusom a vierou, radí HIV pozitívnym ľuďom od okamžiku, kedy im bola oznámená diagnóza a pomáha zvládnuť rôzne situácie, ktoré im život s HIV infekciou prináša.

Vydal: Štátny zdravotný ústav, 2002

Autor: MUDr. Jaroslav Jedlička, CSc. a kolektív

STIAHNUŤ!


Zmena anti-HIV liečby

Publikácia Zmena anti-HIV liečby sa zaoberá príčinami zlyhania kombinovanej liečby a dôsledkami tohto zlyhania na zdraví na HIV pozitívnych osôb. Zmieňuje sa taktiež o pravidlách prerušenia liečby HIV infekcie.

Vydal: HIV I-Base, IV/2005

STIAHNUŤ!


Predpisy na vstup a pobyt ľudí žijúcich s HIV/AIDS

Mám HIV. Do ktorej krajiny môžem vycestovať?

Vydal: Deutsche AIDS-Hilfe e.V., 2010

STIAHNUŤ!


Odborné usmernenie na zabezpečenie prevencie infekcie spôsobenej vírusom HIV v SR

Obsah: Charakteristika ochorenia, hlásenie a postup pri zistení infekcie HIV, starostlivosť o osoby s HIV, dodržiavanie povinnej mlčanlivosti, vyšetrovanie darcov, starostlivosť o ťarchavé ženy a novorodencov, surveillance HIV infekcie, vyšetrovanie osôb na žiadosť cudzích štátov, zasielanie materiálu na vyšetrenie, BOZP v zdravotníckych zariadeniach, ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov, výchova obyvateľstva k prevencii infekcie HIV,organizácia a riadenie prevencie a liečby HIV/AIDS, záverečné ustanovenia

Vydal: Ministerstvo zdravotníctva SR

STIAHNUŤ!

Príloha k odbornému usmerneniu

Obsah: Klasifikácia klinických príznakov infekcie HIV mladistvých a dospelých, údaje uvádzané v žiadanke o vyšetrenie anti-HIV protilátok, hlásenie o anti HIV pozitívnej osobe, informácie pre človeka infikovaného vírusom ľudskej imunodeficiencie, vyhlásenie International Certificate

STIAHNUŤ!