HIV v Slovenskej republike

Slovenská republika sa zaraďuje medzi krajiny s najnižšou incidenciou HIV infekcie v Európskej únií. V posledných rokoch ale začalo pribúdať novo diagnostikovaných prípadov HIV a taktiež významne narastá množstvo ľudí žijúcich s HIV. Dlhodobým trendom je, že na Slovensku dochádza k prenosu HIV až z 90 % prenos infekcie pohlavným stykom. Viac než tri štvrtiny diagnostikovaných tvoria muži. (Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, 2017)

Od počiatku monitorovania infekcie v roku 1985 až do 31.10.2017 bolo diagnostikovaných celkovo 961 prípadov infekcie vírusom HIV, z čoho 814 predstavovali občania Slovenskej republiky (717 mužov a 97 žien). U 104 osôb došla infekcia HIV až do štádia AIDS. Doposiaľ v štádiu AIDS zomrelo 49 ľudí. (Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, 2017)

Najväčší výskyt HIV je medzi mužmi majúcimi sex s mužmi. Homosexuálnym stykom došlo k prenosu infekcie v 64 % prípadov, heterosexuálnym stykom v 21 % a injekčným užívaním drog v 2 % prípadov. V jednom prípade došlo k prenosu transfúziou krvi a pri 11 % prípadov nebolo možné cestu prenosu určiť. Najviac HIV infikovaných ľudí žije vo väčších mestách a najvyššia kumulatívna incidencia HIV infekcie je dlhodobo v Bratislavskom kraji. (Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, 2017)

(Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, 2017)

Ďalšie informácie o výskyte HIV v Slovenskej republike môžete získať v dokumente Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

 

HIV vo svete

Posledné oficiálne informácie Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) sa viažu k stavu na konci roku 2016. WHO odhaduje, že v roku 2016 žilo s infekciou HIV 36,7 milióna ľudí. Počas roku 2016 došlo k diagnostikovaniu 1,8 milióna nových prípadov a k 1 miliónu úmrti v súvislosti s HIV. (World Health Organization, 2017)

Región s najväčším výskytom infekcie bol Afrika (25,6 milóna ľudí). V Európe to bolo 2,4 milióna ľudí. Dlhodobým trendom je, že sa incidencia prípadov infekcie HIV v globálnom merítku znižuje. Zatiaľ čo v roku 2000 boli diagnostikované 3 milióny nových infekcií, v roku 2016 už len 1,8 miliónu. Cieľom WHO je do roku 2030 dosiahnuť 200 000 nových infekcií ročne. Pozitívnym trendom je aj to, že sa zvyšuje počet ľudí podstupujúcich antiretrovírusovú terapiu. Zatiaľ čo v roku 2000 ich bolo iba 685 000, tak v polovici roku 2017 takmer 21 miliónov. Významný vplyv na tento nárast mali nové odporúčania WHO, ktoré odporúčajú zahájiť liečbu čo najskôr, po diagnostikovaní HIV infekcie. (World Health Organization, 2017)

Čo sa týka incidencie HIV infekcie za rok 2016 v Európe, „najlepšie“ je na tom región strednej Európy, kde boli novo diagnostikovaní asi 3 ľudia na 100 tisíc obyvateľov. Najhoršie na tom je región východnej Európe, do ktorého WHO zaraďuje celé Rusko. S počtom 128 tisíc nových infekcií sa jedná o približne 50 ľudí na 100 tisíc obyvateľov. (World Health Organization, 2017)

 

(World Health Organization, 2017)

Ďalšie informácie o výskyte HIV vo svete môžete získať v dokumente Svetovej zdravotníckej organizácie.

Slovníček pojmov

Prevalencia infekcie HIV: demografický ukazovateľ vyjadrujúci pomer počtu ľudí žijúcich s HIV k celkovému počtu obyvateľov

Kumulatívne údaje: súhrnné údaje

Incidencia prípadov infekcie HIV: počet nových prípadov ochorenia za určitú dobu

 

Zoznam zdrojov: