Je liečba HIV povinná? Aké povinnosti vyplývajú pre HIV pozitívneho zo zákona?

Nie. Liečba HIV je dobrovoľná. Avšak HIV pozitívny človek, ktorý má informáciu o svojej pozitivite je plne právne zodpovedný, ak vedome alebo z nedbanlivosti svojou činnosťou ohrozí zdravie druhého.