utorok 21 nov 2017

Hnačka je naďalej častou ťažkosťou u ľudí s HIV

Hnačka sa naďalej často vyskytuje u ľudí s HIV a zvyčajne nemá infekčný pôvod, podľa prehľadového článku uverejnenom v internetovom vydaní časopisu Clinical Infectious Diseases (Klinické infekčné choroby). Autori zdôrazňujú, že hnačka môže mať závažný dopad na kvalitu života, môže si vyžadovať zmeny v liečbe HIV a prispievať k slabej adherencii liečby. Článok prináša algoritmus na diagnostikovanie a liečbu hnačky, zvažuje možné terapie a vytyčuje niektoré priority pre budúci výskum.

Hlásenia o výskyte hnačky sa vyskytujú až u 60 % ľudí žijúcich s HIV. Tento stav sa zvyčajne popisuje ako vyprázdňovanie 3 alebo viacerých riedkych alebo vodnatých stolíc za deň. Jeho výskyt je významne vyšší medzi HIV pozitívnymi ľuďmi v porovnaní s kontrolnými skupinami.

Veľké množstvo výskumov ukazuje, že hnačka má závažný dopad na kvalitu života ľudí žijúcich s HIV. V jednej štúdii sa 40 % účastníkov vyjadrilo, že hnačka nepriaznivo vplýva na ich spoločenský život. Zahŕňalo to obmedzovanie plánovania alebo zdržiavanie sa blízko domova, kvôli obavám z možnosti potreby urgentného vyprázdnenia. Hnačka sa tiež spájala s pocitom hanby.

Príčinou hnačky u ľudí s imunosupresiou sú gastrointestinálne oportúnne infekcie. Hnačka však môže postihnúť ľudí, v ktoromkoľvek štádiu HIV ochorenia a často nesúvisí s infekciou. Medzi možné neinfekčné príčiny patria vedľajšie účinky antiretrovírusových liekov, vplyv HIV na gastrointestinálny trakt a, menej obvykle, malígne ochorenia a pankreatitída.

Metanalýza ukazuje, že približne u pätiny ľudí užívajúcich lieky na liečbu HIV sa vyskytla stredne závažná až závažná hnačka. Tento stav sa spájal s liekmi zo všetkých troch hlavných tried antiretrovirotík. Zdá sa, že inhibítory proteáz posilnené ritonavírom sa spájajú s najväčším rizikom hnačky.

Existuje množstvo možných príčin, prečo antiretrovírusové lieky spôsobujú hnačku. Patrí medzi sem poškodenie črevnej epitelovej bariéry, spôsobujúce exudatívnu hnačku (leaky-flux diarrhea). Väčšina údajov pre toto vysvetlenie bola však získaná z pokusných zvierat, u ktorých sa používali veľké dávky liekov. Alternatívne vysvetlenie je, že lieky proti HIV môžu pozmeniť sekréciu chloridových iónov, a tak spôsobiť tzv. sekrečnú hnačku.

Samotný vírus HIV je tiež potenciálnou príčinou hnačky. Vírus môže infikovať bunky v gastrointestinálnom trakte a poškodiť túto časť imunitného systému, obzvlášť lymfatické tkanivo čreva (GALT) Takéto poškodenie sa nedá napraviť antiretrovírusovou liečbou a niektoré údaje ukazujú, že HIV sa naďalej rozmnožuje v tkanive čreva, hoci je nasadená virologicky supresívna antiretrovírusová liečba.

Iné možné vysvetlenie je autonómne nervové poškodenie, ktoré môže HIV spôsobiť. U ľudí s HIV sa pozorovalo poškodenie autonómneho nervového systému v gastrointestinálnom trakte.

Medzi menej bežné príčiny hnačky patria lézie súvisiace s niektorými malígnymi ochoreniami, ako aj pankreatitída. Autori predkladajú algoritmus na diagnostiku a liečbu hnačky u ľudí s HIV.

Poukazujú na to, že definície hnačky sa môžu líšiť, a preto navrhujú, aby hnačka bola definovaná ako vyprázdňovanie veľkých objemov neforemnej alebo vodnatej stolice tri alebo viackrát za deň. Ďalej navrhujú, aby hnačka, ktorá trvá štyri alebo viac týždňov, bola definovaná ako chronická.

Posúdenie osoby s hnačkou má zahŕňať zváženie lekárskej prehliadky, podrobnú anamnézu a prehľad anamnézy liečby HIV. Treba zvážiť potenciálne infekčné príčiny, obzvlášť u ľudí s nízkym počtom CD4 buniek.

Je potrebné získať vzorku stolice na mikrobiologické vyšetrenie. Autori predpokladajú, že prostredníctvom tohto vyšetrenia sa stanoví diagnóza pre 50 % ľudí. Ak sa nepotvrdí infekčný pôvod, je potrebné, aby ľudia, obzvlášť v ťažkých prípadoch hnačky (desať alebo viac vyprázdnení za deň), podstúpili endoskopiu.

Treba tiež posúdiť, či HIV liečba nemôže byť možnou príčinou. Odporúča sa rádiologické vyšetrenie, ak je podozrenie na malígne ochorenie.

Ľuďom s hnačkou infekčného pôvodu treba poskytnúť vhodnú liečbu.

Autori zdôrazňujú, že v súčasnosti nie je odporúčaná žiadna liečba neinfekčných foriem hnačky u HIV pozitívnych ľudí. Používanie liekov, ako je Imodium, na kontrolu príznakov je potrebné považovať výlučne za podpornú liečbu, pričom treba brať do úvahy, že môžu vyvolať nepriaznivé účinky, predovšetkým zápchu. Federálny úrad Spojených štátov pre reguláciu potravín a liečív (FDA) v súčasnosti posudzuje Crofelemer, liek určený na liečbu hnačky súvisiacej s HIV. Rozhodnutie sa očakáva v septembri 2012.

Preukázalo sa, že v zmeny v stravovaní, ako napríklad používanie vlákninových výživových doplnkov, majú dopad na hnačku súvisiacu s inhibítormi proteáz.

Výskumní pracovníci identifikovali tri priority výskumu:

  • Lepšie definovanie príčin hnačky u ľudí užívajúcich lieky na liečbu HIV.
  • Hodnotenie bezpečnosti a účinnosti spôsobov liečby hnačky.
  • Výskum možnosti zlepšenia súčasnej liečby HIV, aby sa znížilo riziko gastrointestinálnych komplikácií a zlepšila sa imunitná odpoveď v tejto oblasti.

Literatúra:

MacArthur RD et al. Etiology and pharmacologic management of noninfectious diarrhea in HIV-infected individuals in the HAART era. Clin Infect Dis, online edition, 2012.
Autor článku: Michael Carter 

"Tento materiál vychádza z pôvodnej publikácie chránenej autorským právom NAM Publications – nezávislej charitatívnej organizácie so sídlom vo Veľkej Británii, ktorá prináša informácie o HIV. NAM udelila povolenie preložiť túto publikáciu, ktorej originál je prístupný na adrese www.namlife.com. NAM nezodpovedá za presnosť prekladu ani za relevantnosť textu vzhľadom k miestnej relevancii použitia prekladu." Zdroj článku: http://www.aidsmap.com/Diarrhoea-remains-a-common-problem-in-people-with-HIV/page/2418148/