utorok 21 nov 2017

Odborné usmernenie - prevencia HIV infekcie v SR

Odborné usmernenie na zabezpečenie prevencie infekcie spôsobenej vírusom imunitnej nedostatočnosti človeka v Slovenskej republike

Obsah:

 

 • Charakteristika ochorenia
 • Hlásenie a postup pri zistení infekcie HIV
 • Starostlivosť o osoby s infekciou HIV
 • Dodržiavanie povinnej mlčanlivosti
 • Vyšetrovanie darcov
 • Starostlivosť o ťarchavé ženy a novorodencov
 • Surveillance HIV infekcie
 • Vyšetrovanie osôb na žiadosť cudzích štátov
 • Zasielanie materiálu na vyšetrenie
 • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v zdravotníckych zariadeniach
 • Ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov
 • Výchova obyvateľstva k prevencii infekcie HIV
 • Organizácia a riadenie prevencie a liečby HIV/AIDS
 • Záverečné ustanovenia

 

Príloha k odbornému usmerneniu

Obsah:

 

 • Klasifikácia klinických príznakov infekcie HIV mladistvých a dospelých
 • Údaje uvádzané v žiadanke o vyšetrenie anti-HIV protilátok
 • Hlásenie o anti HIV pozitívnej osobe
 • Informácie pre človeka infikovaného vírusom ľudskej imunodeficiencie
 • Vyhlásenie
 • International Certificate